Mobilitat
2 de gener de 2015 By mesgandia2

“Continuar millorant l’accessibilitat, suprimint barreres arquitectòniques i fent que la ciutat sigui igual per a tothom.”   La propera legislatura vindrà marcada per la continuïtat de l’aturada immobiliària i del creixement urbanístic, a banda de la davallada dels recursos destinats a inversió. L’objectiu del mandat, per tant, no haurà de passar per fer grans inversions […]

Gandia i la comarca
By mesgandia2

“L’espai comarcal és el marc geogràfic i d’interrelació social, econòmica i cultural amb què ens trobem plenament identificats” Més Gandia no vol circumscriure les seues propostes d’actuació només a l’àmbit municipal. L’espai comarcal és el marc geogràfic i d’interrelació social, econòmica i cultural amb què ens trobem plenament identificats. Per això, no és estrany que […]

Economia verda
By mesgandia2

“Gandia esdevindrà un centre de creació d’economia verda, vinculada a la natura i a la gestió responsable del territori.”   Iniciatives:   Acció 71. Creació de la ordenança d’Economia Verda. S’aprovarà una ordenança que aportarà els mecanismes i els instruments per tal d’afavorir la creació d’empreses, associacions o cooperatives que practiquen economia verda. Igualment l’ordenança […]

Turisme responsable
By mesgandia2

“Generar activitat ambiental i propostes educatives i atractives per a ser un destí turístic de natura durant tot l’any i per a diferents sectors sensibilitzats amb la natura”   Des de Més Gandia volem complementar l’actual model de turisme del nostre municipi, amb l’objectiu de: Establitzar i fer crèixer la desesetacionalitat de l’actual model turístic. […]

Drets dels animals
By mesgandia2

“Volem una Gandia que respecte a les persones i als animals, respectuosa amb tota forma de vida”   La política relativa als animals de companyia de l´Ajuntament de Gandia, té com principals eixos la promoció de la tinença responsable dels animals, la seua identificació i cens, vetllar per la bona convivència entre estos i la […]

Cicle de l’aigua
By mesgandia2

“Volem l’aprofitament més sostenible i racional de l’aigua possible i la seua gestió pública”   Iniciatives:   Acció 96. Gestió pública de l’aigua Revisió del conveni existent. Fer complir les condicions previstes i assegurar el retorn de la gestió a l’ajuntament en la mida que siga possible.   Acció 97. Depuració terciària i Filtres Verds. […]

Residus
By mesgandia2

“el residu zero ha d’estar en la mira del municipi, hem de ser responsables amb els residus que generem”   Iniciatives:   Acció 99. Cap al residu zero. Residu orgànic Possar en marxar un nou contenidor de reciclatge, el marró, dedicat al fragment orgànic dels nostres residus. De tal forma aconseguirem baixar entre un 60 […]

Energies i contaminació
By mesgandia2

“la ciutat verda ha de passar per un ús cada vegada menys depenent de les energies fòssils i també de les grans companyies”   Iniciatives:   Acció 102. Observatori de Gandia i paràmetres ambientals. Actualment hi ha una estació de control al Parc de l’Alqueria Nova, caldria ampliar la xarxa amb un parell d’estacions més […]

Participació ambiental
By mesgandia2

“la participació serà la marca del govern de Més Gandia”   Iniciatives:   Acció 107. Consells de participació ambiental Fer funcionar i dotar de recursos i projectes els Consells de Participació Ambiental. Crear el Consell de la Bicicleta i la Mobilitat Sostenible. Fer funcionar el Consell de l’Arbratge Singular, el Fòrum 21 i el Consell […]

Deute municipal
1 de gener de 2015 By mesgandia2

El problema de l’elevadíssim deute municipal de Gandia té prioritat respecte de la resta dels punts del programa econòmic per un motiu: tornar el que es deu o complir les condicions que s’imposen a l’Ajuntament de Gandia en una renegociació o refinançament amb l’Estat tindrà repercussions en el grau d’acompliment d’altres punts del programa. El […]