La Gandia de les persones

persones

Els nostres compromisos:

POLÍTIQUES SOCIALS, IGUALTAT I SALUT

BENESTAR SOCIAL

– Ampliarem els centres d’atenció a les dones fomentant el treball comunitari per previndre casos de violència de gènere.

– Desplegarem uns serveis socials pensats en una base comunitària, ben implantada en els barris i dirigits a tasques de prevenció, creant més UTS.

– Reforçarem el vincle dels serveis socials amb la xarxa d’entitats de la ciutat i treballar transversalment amb altres àmbits clau com l’educació o la sanitat.

– Treballarem per desenvolupar la nova Llei de Serveis Socials Inclusius per tal que siguen un dret, un bé comú i un àmbit on la ciutadania també tinga veu.

– Reforçarem l’àrea administrativa dels Centres Socials per a garantir una major eficàcia en la tramitació d’ajudes que siguen d’urgència i així millorar la qualitat de les atencions.

– Impulsar el protagonisme de les dones migrades en les polítiques públiques, reforçant els recursos dels serveis socials de base, la mediació comunitària intercultural i la intervenció en els barris. En els casos en què es generen conflictes, la intervenció ha de prioritzar la mediació comunitària.

– Superarem l’actual política d’ajudes i establirem un recolzament econòmic d’inclusió, dirigit al conjunt de persones en situació de pobresa i amb dificultats per a cobrir necessitats bàsiques.

– Donarem a les Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEIs) un caràcter més integral, superant així el marcat caràcter assistencial de l’ajuda.

– Elaborarem un Pla contra la Feminització de la Pobresa, que es plantege com horitzó la seua reducció mitjançant un disseny cooperatiu i transversal entre: acció social, habitatge, treball, educació i els diferents barris.

– Donarem suport a les iniciatives que donen independència econòmica, integració i visibilitat social a les dones migrades (cooperatives, activitats formatives).

– Elaborarem un cens clar i transparent del nombre de persones que viuen al carrer i les seues necessitats.

– Impulsarem un pla conjunt amb les entitats socials que ja treballen amb les persones que viuen al carrer per a dibuixar objectius estratègics i itineraris d’inclusió destinats a garantir un habitatge (housing first) com a mecanisme per a refer els vincles socials.

– Reorientarem les polítiques en favor de les persones sense sostre per a basar-les en la prevenció, l’atenció i l’autonomia personal.

 

DRETS DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

– Impulsarem una xarxa d’habitatges adaptats per a persones amb diversitat funcional (cases tutelades i mòduls independents de convivència, cooperatives d’habitatges adaptats) en col·laboració amb les entitats del tercer sector.

– Treballarem conjuntament i dialogadament amb els col·lectius representatius de la diversitat funcional per a redactar plans d’accessibilitat a equipaments, àrees de treball o barris.

– Codissenyarem amb les entitats de persones amb diversitat funcional visites als espais naturals i culturals de la ciutat que, per la seua naturalesa, no puguen ser adaptats en la totalitat.

 

DRET A UN ENVELLIMENT DIGNE I ACTIU

– Ampliarem la xarxa de centres de dia i convivència per a la gent gran.

– Posarem en marxa un programa municipal d’acompanyament a persones majors que viuen soles. Fomentarem els habitatges compartits entre joves i gent gran.

– Ampliarem els serveis d’atenció domiciliària, la teleassistència i reforçarem els programes de suport comunitari per a acompanyar situacions de soledat.

– Elaborarem programes que permeten a les persones majors participar com a subjectes actius en la societat sense patir discriminació i gaudir d’independència i qualitat de vida.

– Instaurarem un Pla de Cooperació Intergeneracional, apropant associacions de joves amb associacions de jubilats, centres de dia i associacions de veïnes, creant vincles integradors que intenten evitar la discriminació de les persones majors.

– Seguirem reclamant a les administracions superiors (Estat, Generalitat) més inversions en infraestructures destinades a les persones majors, sobretot residències.

– Estimularem l’aparició d’espais residencials d’habitatges d’ús compartit i espais comuns per a ús exclusiu de gent gran, com a alternativa al model actual de residències.

-Inclourem en el consell de salut l’Associació de Pensionistes i Jubilats de la Safor.

 

HABITATGE DIGNE I ACCESSIBLE

– Augmentarem un 30% els habitatges socials destinats a les persones que més els necessiten.

– Seguirem buscant alternatives al desnonament que garantisquen a les persones afectades un sostre digne i estable on viure.

– Fomentarem l’habitatge compartit entre gent jove i gent gran.

– Potenciarem l’agència municipal d’habitatge per facilitar l’accés a un habitatge digne a la ciutadania.

– Crearem un registre d’habitatges buides per evitar l’ocupació il·legal de màfies.

 

MENORS

– Crearem el Pla Municipal de Suport i Acompanyament en l’Estudi per a l’alumnat en risc d’exclusió social.

– Lluitarem per la construcció de pisos tutelats que trenquen amb el model dels centres de menors.

– Elaborarem un Pla de Treball Comunitari destinat a la integració dels joves i menors una vegada abandonen els centres de menors.

– Recuperarem la figura de l’educador de carrer per barris, figura de referència per als menors i adolescents i que els acompanye, en col·laboració amb els Serveis Socials, la Policia Local i les associacions de veïns.

– Donarem suport a les famílies i mares en les qüestions relacionades amb el naixement i la criança (risc prenatal, acompanyament en primers mesos), especialment en àmbits de risc social.

– Posarem en marxa un programa sobre Salut i Escola, d’informació i prevenció sobre salut mental, afectiva i sexual i addiccions.

– Vetllarem per l’adequada atenció dels menors en risc d’exclusió social en el seu temps lliure, amb instal·lacions específiques (un Centre de Dia de Menors) o compartides (les preexistents, a les quals eixos menors no tenen accés o hàbit d’ús)

 

SALUT

– Exigirem el Centre de Salut del Grau 24h i la construcció del Centre de Salut del Raval

– Prioritzarem els usos sociosanitaris del polígon Sanxo Llop, on es troba el nou Hospital Francesc de Borja.

– Reclamarem la ràpida construcció del nou centre de salut en el solar de l’antic hospital en Roís de Corella.

– Dinamitzarem les iniciatives de salut pública i l’associacionisme sanitari des de les noves instal·lacions.

– Demanarem la construcció d’un hospital de crònics que solucione la necessitat actual i creixent d’atendre a estos malalts prop d’on viuen.

– Treballarem per a aconseguir un servei escolar d’infermeria, en col·laboració amb l’administració educativa.

 

IGUALTAT I DIVERSITAT

– Treballarem per aconseguir un centre d’atenció 24 hores i habitatges d’emancipació per a dones víctimes de la violència masclista.

– Examinarem des d’una perspectiva feminista tots els aspectes de la vida de la ciutat, per a transformar-los.

– Vetllarem per la paritat de gèneres en els organismes de l’administració.

– Assessorarem i reconeixerem les empreses que implanten un Pla d’Igualtat.

– Seguirem fent d’altaveu a totes les iniciatives educatives i cíviques de prevenció i suport a la violència de gènere.

– Consolidarem la Mesa de Coordinació contra la Violència de Gènere de Gandia (prevenció, policia, jutjats, atenció psicològica i social, habitatge).

– Continuarem la col·laboració amb la Generalitat per ampliar els pisos tutelats per a les víctimes de violència masclista.

– Realitzarem el ja aprovat II Pla Municipal d’Igualtat, per a diagnosticar i incidir sobre les actituds i estructures que impedeixen el desenvolupament de les dones.

– Farem de l’Ajuntament de Gandia un ens model per a la igualtat laboral i de tracte entre homes i dones (Pla d’Igualtat entre Funcionaris).

– Ampliarem els punts violeta a totes les festes locals com hem fet en en Fira i Festes i en falles, per evitar l’assetjament sexual.

– Impulsarem, a partir dels referents existents a la ciutat, la promoció de l’esport femení i mixt des de les categories infantils fins als estils de vida saludables en adults.

– Repensarem i corregirem la forma en què l’espai urbà de la ciutat s’ha concebut al marge o contra les dones i les seues formes de vida (Urbanisme Feminista)

– Continuarem practicant el llenguatge inclusiu en les comunicacions amb la ciutadania

– Crearem l’oficina municipal d’atenció a víctimes de la LGTBIfòbia i delictes d’odi.

– Ampliarem les campanyes contra la LGTBI-fòbia, especialment als centres educatius.

-Consolidarem l’orgull LGTBI i Gandia com a destí gayfrienly.

– Donarem suport a la cultura de la diversitat com el festival Mostra’t Gandia.

 

JOVENTUT

– Crearem un alberg de la joventut a Gandia.

– Garantirem la Fira de l’estudiant comptant amb el Consell dels Joves de Gandia.

– Millorarem el programa d’Oci «Nocturnea» com a alternativa a la festa de nit i el consum d’alcohol.

– Ampliarem el conveni amb el Consell dels Joves de Gandia.

– Garantirem l’obertura del Casal Jove del Grau, ja adjudicada.

– Ampliarem el departament de Joventut amb més personal.

– Continuarem afegint targetes d’ús cultural o social, com la 12.35 de descomptes, el carnet d’alberguista o el de museus.

– Continuarem fomentant el voluntariat ecològic.

– Proporcionarem nous materials i garantirem el manteniment adequat de l’skate park i resta d’espais per a esports urbans.

– Crearem un registre de grups locals i comarcals amb un circuit per garantir-ne la potenciació.

 

PARTICIPACIÓ I ADMINISTRACIÓ

– Crearem els pressupostos participatius infantils.

– Augmentarem la quantitat anualment destinada als pressupostos participatius i la freqüència de les consultes.

– Aprofundirem en la cultura democràtica de la ciutat: no decidirem sense escoltar, preguntar, dialogar.

– Fomentarem un associacionisme genuí i independent, al qual donarem veu en les decisions públiques.

– Comunicarem amb claredat i senzillesa la informació municipal, per a garantir-ne una gestió transparent.

– Desplegarem ferramentes noves i eficaces per a comunicar-nos, bidireccionalment, entre la gent i l’administració.

– Simplificarem els tràmits burocràtics tant municipals com supramunicipals, fent de pont cap entre els ciutadans i altres administracions.

– Establirem clàusules de contractació amb l’Ajuntament en la línia dels valors proposat per l’Economia del Bé Comú.

persones

“La Gandia de les persones” és…

Comencem el procés de Pressupostos Participatius 2020

El regidor delegat de Polítiques amb la Ciutadania, Nahuel González, acompanyat del director general de Participació Ciutadana, Joan Josep Giner, han presentat aquest matí les bases del procés dels Pressupostos Participatius, així com les novetats al reglament,...

Torna Cultura Als Barris amb nova programació

El regidor delegat de Cultura i Polítiques amb la Ciutadania, Nahuel González, acompanyat del director general de Participació Ciutadana, Juanjo Giner, ha presentat aquest matí la nova programació del programa municipal “Cultura als barris”, que es reprèn després del...

Comença el projecte `Escultura als barris´

El regidor delegat de Cultura i Participació Ciutadana, Nahuel González,  juntament la presidenta de la Junta de Districte de Benipeixcar, Amparo Victoria, i l’escultor saforenc, Jesús Martín ‘Chule’, ha presentat aquest matí una nova iniciativa anomenada “Escultura...