La Gandia de les persones

persones

Els nostres compromisos:

POLÍTIQUES SOCIALS, IGUALTAT I SALUT

BENESTAR SOCIAL

– Ampliarem els centres d’atenció a les dones fomentant el treball comunitari per previndre casos de violència de gènere.

– Desplegarem uns serveis socials pensats en una base comunitària, ben implantada en els barris i dirigits a tasques de prevenció, creant més UTS.

– Reforçarem el vincle dels serveis socials amb la xarxa d’entitats de la ciutat i treballar transversalment amb altres àmbits clau com l’educació o la sanitat.

– Treballarem per desenvolupar la nova Llei de Serveis Socials Inclusius per tal que siguen un dret, un bé comú i un àmbit on la ciutadania també tinga veu.

– Reforçarem l’àrea administrativa dels Centres Socials per a garantir una major eficàcia en la tramitació d’ajudes que siguen d’urgència i així millorar la qualitat de les atencions.

– Impulsar el protagonisme de les dones migrades en les polítiques públiques, reforçant els recursos dels serveis socials de base, la mediació comunitària intercultural i la intervenció en els barris. En els casos en què es generen conflictes, la intervenció ha de prioritzar la mediació comunitària.

– Superarem l’actual política d’ajudes i establirem un recolzament econòmic d’inclusió, dirigit al conjunt de persones en situació de pobresa i amb dificultats per a cobrir necessitats bàsiques.

– Donarem a les Prestacions Econòmiques Individualitzades (PEIs) un caràcter més integral, superant així el marcat caràcter assistencial de l’ajuda.

– Elaborarem un Pla contra la Feminització de la Pobresa, que es plantege com horitzó la seua reducció mitjançant un disseny cooperatiu i transversal entre: acció social, habitatge, treball, educació i els diferents barris.

– Donarem suport a les iniciatives que donen independència econòmica, integració i visibilitat social a les dones migrades (cooperatives, activitats formatives).

– Elaborarem un cens clar i transparent del nombre de persones que viuen al carrer i les seues necessitats.

– Impulsarem un pla conjunt amb les entitats socials que ja treballen amb les persones que viuen al carrer per a dibuixar objectius estratègics i itineraris d’inclusió destinats a garantir un habitatge (housing first) com a mecanisme per a refer els vincles socials.

– Reorientarem les polítiques en favor de les persones sense sostre per a basar-les en la prevenció, l’atenció i l’autonomia personal.

 

DRETS DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

– Impulsarem una xarxa d’habitatges adaptats per a persones amb diversitat funcional (cases tutelades i mòduls independents de convivència, cooperatives d’habitatges adaptats) en col·laboració amb les entitats del tercer sector.

– Treballarem conjuntament i dialogadament amb els col·lectius representatius de la diversitat funcional per a redactar plans d’accessibilitat a equipaments, àrees de treball o barris.

– Codissenyarem amb les entitats de persones amb diversitat funcional visites als espais naturals i culturals de la ciutat que, per la seua naturalesa, no puguen ser adaptats en la totalitat.

 

DRET A UN ENVELLIMENT DIGNE I ACTIU

– Ampliarem la xarxa de centres de dia i convivència per a la gent gran.

– Posarem en marxa un programa municipal d’acompanyament a persones majors que viuen soles. Fomentarem els habitatges compartits entre joves i gent gran.

– Ampliarem els serveis d’atenció domiciliària, la teleassistència i reforçarem els programes de suport comunitari per a acompanyar situacions de soledat.

– Elaborarem programes que permeten a les persones majors participar com a subjectes actius en la societat sense patir discriminació i gaudir d’independència i qualitat de vida.

– Instaurarem un Pla de Cooperació Intergeneracional, apropant associacions de joves amb associacions de jubilats, centres de dia i associacions de veïnes, creant vincles integradors que intenten evitar la discriminació de les persones majors.

– Seguirem reclamant a les administracions superiors (Estat, Generalitat) més inversions en infraestructures destinades a les persones majors, sobretot residències.

– Estimularem l’aparició d’espais residencials d’habitatges d’ús compartit i espais comuns per a ús exclusiu de gent gran, com a alternativa al model actual de residències.

-Inclourem en el consell de salut l’Associació de Pensionistes i Jubilats de la Safor.

 

HABITATGE DIGNE I ACCESSIBLE

– Augmentarem un 30% els habitatges socials destinats a les persones que més els necessiten.

– Seguirem buscant alternatives al desnonament que garantisquen a les persones afectades un sostre digne i estable on viure.

– Fomentarem l’habitatge compartit entre gent jove i gent gran.

– Potenciarem l’agència municipal d’habitatge per facilitar l’accés a un habitatge digne a la ciutadania.

– Crearem un registre d’habitatges buides per evitar l’ocupació il·legal de màfies.

 

MENORS

– Crearem el Pla Municipal de Suport i Acompanyament en l’Estudi per a l’alumnat en risc d’exclusió social.

– Lluitarem per la construcció de pisos tutelats que trenquen amb el model dels centres de menors.

– Elaborarem un Pla de Treball Comunitari destinat a la integració dels joves i menors una vegada abandonen els centres de menors.

– Recuperarem la figura de l’educador de carrer per barris, figura de referència per als menors i adolescents i que els acompanye, en col·laboració amb els Serveis Socials, la Policia Local i les associacions de veïns.

– Donarem suport a les famílies i mares en les qüestions relacionades amb el naixement i la criança (risc prenatal, acompanyament en primers mesos), especialment en àmbits de risc social.

– Posarem en marxa un programa sobre Salut i Escola, d’informació i prevenció sobre salut mental, afectiva i sexual i addiccions.

– Vetllarem per l’adequada atenció dels menors en risc d’exclusió social en el seu temps lliure, amb instal·lacions específiques (un Centre de Dia de Menors) o compartides (les preexistents, a les quals eixos menors no tenen accés o hàbit d’ús)

 

SALUT

– Exigirem el Centre de Salut del Grau 24h i la construcció del Centre de Salut del Raval

– Prioritzarem els usos sociosanitaris del polígon Sanxo Llop, on es troba el nou Hospital Francesc de Borja.

– Reclamarem la ràpida construcció del nou centre de salut en el solar de l’antic hospital en Roís de Corella.

– Dinamitzarem les iniciatives de salut pública i l’associacionisme sanitari des de les noves instal·lacions.

– Demanarem la construcció d’un hospital de crònics que solucione la necessitat actual i creixent d’atendre a estos malalts prop d’on viuen.

– Treballarem per a aconseguir un servei escolar d’infermeria, en col·laboració amb l’administració educativa.

 

IGUALTAT I DIVERSITAT

– Treballarem per aconseguir un centre d’atenció 24 hores i habitatges d’emancipació per a dones víctimes de la violència masclista.

– Examinarem des d’una perspectiva feminista tots els aspectes de la vida de la ciutat, per a transformar-los.

– Vetllarem per la paritat de gèneres en els organismes de l’administració.

– Assessorarem i reconeixerem les empreses que implanten un Pla d’Igualtat.

– Seguirem fent d’altaveu a totes les iniciatives educatives i cíviques de prevenció i suport a la violència de gènere.

– Consolidarem la Mesa de Coordinació contra la Violència de Gènere de Gandia (prevenció, policia, jutjats, atenció psicològica i social, habitatge).

– Continuarem la col·laboració amb la Generalitat per ampliar els pisos tutelats per a les víctimes de violència masclista.

– Realitzarem el ja aprovat II Pla Municipal d’Igualtat, per a diagnosticar i incidir sobre les actituds i estructures que impedeixen el desenvolupament de les dones.

– Farem de l’Ajuntament de Gandia un ens model per a la igualtat laboral i de tracte entre homes i dones (Pla d’Igualtat entre Funcionaris).

– Ampliarem els punts violeta a totes les festes locals com hem fet en en Fira i Festes i en falles, per evitar l’assetjament sexual.

– Impulsarem, a partir dels referents existents a la ciutat, la promoció de l’esport femení i mixt des de les categories infantils fins als estils de vida saludables en adults.

– Repensarem i corregirem la forma en què l’espai urbà de la ciutat s’ha concebut al marge o contra les dones i les seues formes de vida (Urbanisme Feminista)

– Continuarem practicant el llenguatge inclusiu en les comunicacions amb la ciutadania

– Crearem l’oficina municipal d’atenció a víctimes de la LGTBIfòbia i delictes d’odi.

– Ampliarem les campanyes contra la LGTBI-fòbia, especialment als centres educatius.

-Consolidarem l’orgull LGTBI i Gandia com a destí gayfrienly.

– Donarem suport a la cultura de la diversitat com el festival Mostra’t Gandia.

 

JOVENTUT

– Crearem un alberg de la joventut a Gandia.

– Garantirem la Fira de l’estudiant comptant amb el Consell dels Joves de Gandia.

– Millorarem el programa d’Oci «Nocturnea» com a alternativa a la festa de nit i el consum d’alcohol.

– Ampliarem el conveni amb el Consell dels Joves de Gandia.

– Garantirem l’obertura del Casal Jove del Grau, ja adjudicada.

– Ampliarem el departament de Joventut amb més personal.

– Continuarem afegint targetes d’ús cultural o social, com la 12.35 de descomptes, el carnet d’alberguista o el de museus.

– Continuarem fomentant el voluntariat ecològic.

– Proporcionarem nous materials i garantirem el manteniment adequat de l’skate park i resta d’espais per a esports urbans.

– Crearem un registre de grups locals i comarcals amb un circuit per garantir-ne la potenciació.

 

PARTICIPACIÓ I ADMINISTRACIÓ

– Crearem els pressupostos participatius infantils.

– Augmentarem la quantitat anualment destinada als pressupostos participatius i la freqüència de les consultes.

– Aprofundirem en la cultura democràtica de la ciutat: no decidirem sense escoltar, preguntar, dialogar.

– Fomentarem un associacionisme genuí i independent, al qual donarem veu en les decisions públiques.

– Comunicarem amb claredat i senzillesa la informació municipal, per a garantir-ne una gestió transparent.

– Desplegarem ferramentes noves i eficaces per a comunicar-nos, bidireccionalment, entre la gent i l’administració.

– Simplificarem els tràmits burocràtics tant municipals com supramunicipals, fent de pont cap entre els ciutadans i altres administracions.

– Establirem clàusules de contractació amb l’Ajuntament en la línia dels valors proposat per l’Economia del Bé Comú.

persones

“La Gandia de les persones” és…