El vicealcalde i regidor delegat d’Urbanisme, Josep Alandete, ha anunciat aquest matí que la nova Ordenança reguladora del control de residus de la construcció i la demolició ja es troba en període d’exposició pública durant 20 dies per tal que s’hi puguen presentar al·legacions abans de la seua aprovació definitiva cap al mes de novembre d’enguany.

L’objectiu de l’ordenança és millorar, regular, i evitar que es dipositen residus en zones no permeses, i per què els residus es gestionen de manera adequada segons la normativa vigent, en benefici de la conservació de l’entorn i el territori. Actualment, els residus de la construcció i demolició (RCD) no reutilitzats en obres, són abocats a abocadors autoritzats de residus inerts. Una gestió inadequada dels RCD genera impactes negatius tant sobre el medi ambient com sobre el medi socioeconòmic.

Amb la utilització d’àrids reciclats es garanteix la sostenibilitat d’edificis i infraestructures i es fomenta l’economia circular, atès que es redueix la quantitat de residu destinat a abocador, es minimitza l’impacte ambiental de les excavacions amb la substitució dels àrids naturals per àrids reciclats, i es disposa de material per posar en marxa projectes de restauració d’espais degradats.  Els àrids ja utilitzats podran reciclar-se en la construcció mateix on s’hi generen o aniran a una planta de valoració, que els tractarà per tal de fer-hi un material que puga ser reutilitzat en altres construccions.

“Cuidar el nostre medi natural és lluitar per la nostra salut i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. El destí dels RCD ha de ser valoritzar-se per convertir-se en àrids reciclats que puguen ser utilitzats de nou. Per tant, no és una ordenança més, sinó que és una fita important que incideix directament en la  lluita del govern local contra el canvi climàtic, contra la degradació del nostre medi natural que ens dóna sentit i ens alimenta. És una actuació permanent que es quedarà en els hàbits de la societat i incidirà en les generacions futures”.

L’ordenança complementa l’obligatorietat, introduïda per Urbanisme el mes de maig passat, de l’ús d’àrids reciclats en les obres municipals. De fet, eixe apartat s’ha començat a introduir en tots els plecs de condicions del Pla Edificant. És el cas, per exemple, del projecte de construcció del Ceip Les Foies, al Grau.

Cal recordar que, segons les Directives Europees i, tal com recull la legislació espanyola i valenciana, el destí dels RCD (residus de la construcció i la demolició ) ha de ser valoritzar-se per convertir-se en àrids reciclats per ser usats de nou en la construcció o en projectes de restauració ambiental de mines, pedreres o abocadors. D’acord amb el que es disposa en la Directiva 2008/98/CE Marco de Residus, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, així com en el Pla Estatal Marco de Gestió de residus 2016-2022 i amb la fi última d’esgotar la vida útil dels residus procedents de la construcció, s’estableix l’obligatorietat d’utilitzar àrids reciclats que garantisca la sostenibilitat d’edificis o infraestructures.

Write your comment here ...

Deixa un comentari