Josep Alandete, Regidor d’Urbanisme, i el Cap de Servei de planificació urbanística de Gandia, Josep Blasco, van realitzar la passada setmana una visita als vials de servei de connexió de les noves glorietes de la carretera d’accés sud al port així com els dos camins de servei executats en l’àmbit d’actuacions de l’esmentada carretera.

Es tracta de l’últim pas per a verificar i aprovar la recepció de l’esmentat vials per part del Ministeri de Foment amb el que serà a partir d’ara el consistori qui s’encarregarà del manteniment i conservació dels diferents trams rebuts.

En quant als camins de servei, discorren paral·lels a la nova infraestructura d’accés sud al port de Gandia, principalment per la seua marge dreta en direcció al port. En el seu conjunt, tenen una longitud total d’uns 4000 metres i una amplària mitjana de 6 metres. Tots ells es troben totalment pavimentats, amb diferents seccions segons el trànsit que van a suportar.

A aquests camins es suma el tram de carretera que uneix la nova glorieta executada en l’entorn de la Vital (glorieta 2 ) amb la glorieta de creuament de l’avda. de la Vital amb l’avda. Blasco Ibáñez. Es tracta d’una ramal de gran importància, ja que connecta la nova carretera amb la ronda i principals accessos a la ciutat.

Finalment, també s’ha fet entrega al municipi del ramal de connexió de la glorieta 4 (ubicada entre la desembocadura del riu Serpis i el port) i el barri de Venècia. A petició de l’ajuntament, en aquest ramal s’ha instal·lat un pòrtic de control de gàlib per tal d’evitar l’accés de camions al barri de Venècia.

Paral·lelament, també s’ha acordat la cessió a l’ajuntament de les parcel·les de l’entorn de la carretera expropiades i no ocupades per la infraestructura viària, per a la qual cosa, prèviament, s’està procedint a la realització de plantacions i actuacions d’integració paisatgística de dites parcel·les. L’objecte d’aquestes actuacions és habilitar zones d’ombra i estancials, tant al costat del carril bici com dels camins de servei, al temps que s’integra la traça de la carretera en l’entorn. La cessió d’aquestes parcel·les es materialitzarà quan es finalitzen els treballs d’integració paisatgística.

Write your comment here ...

Deixa un comentari