Ple ordinari del mes de maig
15 de maig de 2019 per mesgandiagrup

Sessió Ordinària del PLE, que tindrà lloc a la Sala Capitular de la Casa Consistorial, a les 10.00 hores del dia 16 de maig de 2019, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

 

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS, DE 3, 17 I 24 D’ABRIL DE 2019.

COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS. Pendent de dictàmens (arts. 70 i 136 ROPLE):

2.- Aprovació definitiva de l’Ordenació Detallada del Pla General, carrer Eivissa (84a. MOD PG) (exp. PP-726).

3.- Resolució definitiva del programa d’Actuació Integrada, condició d’agent urbanitzador i resolució del conveni urbanístic per al desenvolupament del Programa d’Actuació Integrada del sector Sanxo Llop (Exp. PP-658, PAI Sanxo Llop).

COMISSIÓ D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES. Pendent de dictàmens (arts. 70 i 136 ROPLE):

4.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits REX 3/2019 (exp. 10831/2019).

5.- Aprovació provisional de l’expedient núm. E/01/2019 OAL CEIC Alfons el Vell, de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris (exp. 10827/2019). JUNTA DE PORTAVEUS. Pendent de dictàmens (arts. 70 i 136 ROPLE):

6.- Inici del procediment per a la condecoració o felicitació pública a membres del Cos de la Policia Local de Gandia (Exp. 9913/2019).

7. Inici del procediment per a la condecoració o felicitació pública a membres del Cos de la Policia Local de Gandia (Exp. 10151/2019).

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 10 D’ABRIL FINS EL 10 DE MAIG DE 2019 (art. 73 ROPLE). ASSUMPTES SOTMESOS A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES:

2.- Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) corresponent al mes de març de 2019 (exp. 4254/2019).

3.- Dació de compte de l’informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2019 (exp. 9266/2019).

4.- Dació de compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost, informes i reparos de la intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria, exercici 2016.

5.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

Write your comment here ...

Deixa un comentari