Ple ordinari del mes d’abril
16 d'abril de 2019 per mesgandiagrup

Sessió Ordinària del PLE, que tindrà lloc a la Sala Capitular de la Casa Consistorial, a les 9.00 hores del dia 17 d’abril de 2019, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS, DE 21 I 30 DE MARÇ DE 2019. COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS. Dictàmens (arts. 70 i 136 ROPLE).

2.- Aprovació de l’ampliació del Catàleg Arbori d’interés local (exp. 25440/2018).

3.- 83a modificació puntual de l’Ordenació Estructural del Pla General (83a MOE PG). Redistribució de la xarxa primària, zona Roís de Corella. PP-847 (exp. 11561/2018). COMISSIÓ DEL PLE D’EDUCACIÓ, CULTURA, FESTES I ESPORTS. Dictàmens (arts. 70 i 136 ROPLE)

4.- Delegació per la secretària general del Ple de les funcions de la Secretaria del Consell General de l’organisme autònom local CEIC Alfons el Vell (expe. Organització municipal 2015-2019).

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 13 DE MARÇ FINS EL 9 D’ABRIL DE 2019 (art. 73 ROPLE).

2.- DACIÓ COMPTE DE L’ESCRIT PRESENTAT PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL PP (REGPLE NÚM. 0019-001 DE DATA 08/04/2019), COMUNICANT EL MEMBRES CORPORATIUS ADSCRITS A LA COMISSIÓ D’EDUCACIÓ, CULTURA, FESTES I ESPORTS, EN REPRESENTACIÓ D’AQUEST GRUP. (Art. 125 ROPLE).

3.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

Write your comment here ...

Deixa un comentari