Ple ordinari de març de 2019
20 de març de 2019 per mesgandiagrup

Sessió ordinària que celebrarà el PLE DE L’AJUNTAMENT, el dia 21 de març de 2019, a les 19.00 hores, amb subjecció a l’ordre del dia que es detalla:

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR, DE 21 DE FEBRER DE 2019.

2.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA. Dictamen (art. 70 i 136 ROPLE):

  1. Aprovació plantilles de personal de l’ajuntament de Gandia i dels seus organismes autònoms per a l’exercici econòmic de 2019 (Exp. 25066/2018).Dictamen

3.- COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS. Dictàmens (arts. 70 i 136 ROPLE):

1.- Acceptació de la delegació de competències del CEIP Roís de Corella (exp. 1991/2018). Dictamen.

2- Acceptació de la delegació de competències del CEIP Joan Martorell (exp. 1991/2018). Dictamen.

3.- Acceptació de la delegació de competències del CEIP Sant Francesc de Borja (exp. 1991/2018). Dictamen.

4.- PRI Marenys de Rafalcaid, nova delimitació de conformitat amb la 17a. MOE PG: Aprovació dels projectes que integren el PRI, alternativa tècnica, proposició jurídic-econòmica, projecte de reparcel·lació econòmica i projecte d’urbanització (exp. PP-711). Dictamen.

5.- 81a. modificació puntual de l’ordenació detallada del Pla General: Modificació de l’article 15.22 —elements tècnics de les instal·lacions—, l’article 27 —trasters— i l’article 45.2 —previsió d’aparcaments— de les normes urbanístiques del Pla General: Aprovació definitiva del projecte de la 81a. MOD PG (exp. 1888/2019). Dictamen.

4.- COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES. Dictàmens (arts. 70 i 136 ROPLE):

1.- Deixar sense efectes el Pla Econòmic Financer 2018-2019 (Exp. 8989/2019).

Dictamen. (Pendent de dictamen)

2.- Aprovació de l’Expedient de Modificació Pressupostària 1/E-002/2019 (Exp. 6048/2019). Dictamen. (Pendent de dictamen)

3.- Aprovació del Reconeixement Extrajudicial REX 2/2019 (Exp. 6051/2019). Dictamen.(Pendent de dictamen).

5.- JUNTA DE PORTAVEUS .Dictamen (art. 52 ROPLE):

1.- Aprovació II Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de Gandia 2019- (Pendent de dictamen de la pròpia JP).

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 13 DE FEBRER FINS EL 12 DE MARÇ DE 2019 (art. 73 ROPLE).

2- ASSUMPTES SOTMESOS A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES:

1.- Dació de compte de la liquidació del pressupost de 2018 (Exp. 3764/2019).

2.-Dació de compte de les resolucions contràries als reparos formulats per la Intervenció Municipal en l’exercici 2018 (Exp. 3764/2019).

3.- Dació de compte del Pla de Control Financer de 2019 (Exp. 5757/2019).

4.-Dació de compte de l’informe d’Intervenció sobre càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) corresponent al mes de gener de 2019 (exp. 4254/2019).

5.- Dació de compte de l’aprovació del Pla Pressupostari, exercicis 2020-2022 (exp. 5973/2019).

3.- DECLARACIONS INSTITUCIONALS. (art. 78 ROPLE):

1.– Dels Grups Municipals PSPV-PSOE i MÈS GANDIA, pel reforç i la posada en valor de les mesures contemplades en el pacte d’estat en matèria de violència de Gènere.

4.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

Gandia, data i firma consignada al marge segons codificació electrònica.

Write your comment here ...

Deixa un comentari