Ple ordinari de gener de 2019
9 de gener de 2019 per mesgandiagrup

SESSIÓ ORDINÀRIA que celebrarà el PLE DE L’AJUNTAMENT de Gandia, el dia 10 de gener de 2019, a les 18.00 hores, amb subjecció a l’ordre del dia que es detalla:

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR, DE 20 DE DESEMBRE DE 2018 (Ordinària).

 

2.- JUNTA DE PORTAVEUS. Dictamen (arts. 52, 70 i 136 ROPLE):

2.1.- Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre Béns Immobles (IBI) (exp. 24106/2018).

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

 

1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 13 DE DESEMBRE DE 2018 FINS EL 3 DE GENER  DE 2019 (art. 73 ROPLE).

 

2.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT PRESENTAT PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSPV-PSOE (REGPLE NÚM. 0042 DE DATA 18/12/2018), COMUNICANT ELS MEMBRES CORPORATIUS ADSCRITS A LES COMISSIONS DEL PLE, EN REPRESENTACIÓ D’AQUEST GRUP. (art. 125 ROPLE).

 

3.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

Write your comment here ...

Deixa un comentari