Ple ordinari de maig de 2018
17 de maig de 2018 per mesgandiagrup

SESSIÓ ORDINÀRIA que celebrarà el PLE DE L’AJUNTAMENT de Gandia, el dia 17 de maig de 2018, a les 19.00 hores, amb subjecció a l’ordre del dia que es detalla:

ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR, DE 19 D’ABRIL DE 2018 (Ordinària).

2.- JUNTA DE PORTAVEUS. Dictàmens (arts. 52 i 70 ROPLE):
2.1.- Acceptació per l’Ajuntament de Gandia de la delegació de competències efectuada per la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) en matèria d’infraestructures educatives, per a realitzar l’actuació “Coberta Tèxtil Estructura Metàl·lica en el centre públic CEIP Joan XXIII” (exp. PP-843 Pla Edificant).
2.2.-
Acceptació per l’Ajuntament de Gandia de la delegació de competències efectuada per la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) en matèria d’infraestructures educatives, per a realitzar l’actuació “Habilitació Saló Usos Múltiples, ampliació serveis, substitució fusteries i caldera calefacció en el centre públic CEIP Benipeixcar” (exp. PP-843 Pla Edificant).
3.- COMISSIÓ DEL PLE DE POLÍTIQUES SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Dictàmens (art. 70 ROPLE):
3.1.- Designació de membres vocals de la Junta Municipal de Districte de la Platja.

4.- COMISSIÓ DEL PLE D’URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS. Dictàmens (art. 70 ROPLE):
4.1.- PRI Marenys de Rafalcaid, nova delimitació de conformitat amb la 17ª MOE PG. Submissió a informació pública dels projectes que integren el PRI. Alternativa tècnica, Proposició jurídic econòmica, Projecte de reparcel·lació econòmica i Projecte d’urbanització (PP-711).

2.-COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES (art. 70 ROPLE):

2.1.- Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits, exp. REX-02/2018 de l’Ajuntament.

2.2.- Aprovació Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament de Gandia, exercicis 2018/2019.

2.3.- Ratificació del Decret núm. 2836 de data 10/05/2018, pel qual s’aprova la revisió i actualització del Pla d’Ajust.

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 12 D’ABRIL FINS AL 7 DE MAIG DE 2018 (art. 73 ROPLE).

5.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

 

Write your comment here ...

Deixa un comentari