Ple ordinari d’abril 2018
17 d'abril de 2018 per mesgandiagrup

SESSIÓ ORDINÀRIA que celebrarà el PLE DE L’AJUNTAMENT de Gandia, el dia 19 d’abril de 2018, a les 19.00 hores, amb subjecció a l’ordre del dia que es detalla:

ORDRE DEL DIA
I.- PART RESOLUTIVA

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR, DE 22 DE MARÇ DE 2018 (Ordinària).

2.- COMISSIÓ DEL PLE D’ADMINISTRACIÓ, CONTRACTACIÓ, RECURSOS
HUMANS I SEGURETAT CIUTADANA. Dictàmens (art. 70 ROPLE):
2.1.- Inici del procediment per a la concessió de felicitacions públiques a membres del Cos de la Policia Local de Gandia (Exp. 3631/2018).
2.2.- Acceptació del desistiment presentat pel Sr. Óscar Gual Boronat, empleat públic, en relació amb la sol·licitud de compatibilitat per a exercir com a professor associat a la Universitat de València, i declaració del procediment com a conclòs.

3.- COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES.
Dictamen (art. 70 ROPLE):
3.1.- Modificació pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, exp. E/02/2018 de l’Ajuntament.

II.- PART INFORMATIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.

1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DEL 12 DE MARÇ FINS A L’11 D’ABRIL DE 2018 (art. 73 ROPLE).

2.- ASSUMPTES SOTMESOS A LA CONSIDERACIÓ DE LA COMISSIÓ DEL PLE D’ECONOMIA, HISENDA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES.
2.1.-
Decret núm. 1963 de data 28/03/2018, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Gandia corresponent a l’exercici 2017.

3.- DACIÓ DE COMPTES DE LA MEMÒRIA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA (SINDICATURA DEL POBLE DE GANDIA), CORRESPONENT A L’ANY 2016 (art. 70 de la Carta de Participació Ciutadana).

4.- PREGUNTES ORALS (art. 77.6 ROPLE).

5.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CARÀCTER URGENT (art. 78.4 ROPLE).
5.1.-
Dels Grups Municipals PSPV-PSOE, MÉS GANDIA, C’s GANDIA i PP per a declarar “els tinglaos” del Port de Gandia com a Bé de Rellevància Local (REGPLE núm. 0009 de 16/04/2018).

 

Write your comment here ...

Deixa un comentari