Mobilitat
2 de gener de 2015 per mesgandia2

Continuar millorant l’accessibilitat, suprimint barreres arquitectòniques i fent que la ciutat sigui igual per a tothom.”

 

La propera legislatura vindrà marcada per la continuïtat de l’aturada immobiliària i del creixement urbanístic, a banda de la davallada dels recursos destinats a inversió. L’objectiu del mandat, per tant, no haurà de passar per fer grans inversions ni obrir noves zones de creixement urbà, com en etapes passades, sinó en consolidar i endreçar la ciutat.

Ara és el moment d’invertir en la millora de l’espai públic, fent una ciutat més agradable on s’incentivi l’ús de l’espai pels vianants. Entenem la funció de la mobilitat dins l’espai cívic com un dels elements clau a l’hora d’aconseguir una distribució de la ciutadania més justa, que permeti equilibrar les oportunitats i les llibertats de tots els ciutadans i ciutadanes.

Per això, optem per una política basada en el reequilibri com a resposta a l’augment continu de la mobilitat de les persones i de les mercaderies, fet que ha accentuat els conflictes generats pel trànsit, com ara la congestió, la contaminació acústica i ambiental o l’accidentalitat. En aquest sentit, el transport públic és la clau a l’hora d’aconseguir una mobilitat equilibrada i, per això serà una de les prioritats.

 

Iniciatives:

 

  • Acció 54. Barreres arquitectòniques

Continuar millorant l’accessibilitat, suprimint barreres arquitectòniques i fent que la ciutat sigui igual per a tothom.

 

 

  • Acció 55. Polítiques de reducció del trànsit rodat

Ser inflexible davant l’aparcament irregular a l’illa de vianants, als passos de vianants, a les parades d’autobús i l’aparcament en doble fila a les vies principals. Potenciar els aparcaments dissuasius perimetrals als espais més cèntrics. Estudiar fórmules tarifàries que fomentin l’ús del transport públic. Millorar amb transport públic el centre amb els polígons industrials el nou hospital i els centres comercials. Informar millor de la mobilitat en autobús públic i millorar horaris i connexions.

 

  • Acció 56. Pla de la Bici

Promoure l’ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments interurbans curts i/o planers, amb la consolidació i extensió d’una xarxa de carrils bici i carrers 30, coherent i segura que tingui en compte la suficiència i la continuïtat dels itineraris.

 

  • Acció 57. Eixir de la ciutat

Crear vies verdes o carrils-bici intermunicipals d’acord amb els municipis veïns.

Millorar el sistema de transport públic a i l’àrea d’influència de Gandia, coordinat per una autoritat metropolitana del transport amb participació municipal.

Promoure i executar des de la Mancomunitat de Municipis de la Safor la Xarxa de Mobilitat Sositenible de la Safor, coordinat amb la resta de la comarca mitjançant un Pla de mobilitat comarcal redactat per la Mancomunitat.

 

  • Acció 58. Anar a València

Lluitar per la reducció del temps de viatge, per sota de l’hora, a València i les freqüències de pas de la línia de RENFE. Cal executar els túnel de Xeraco per adaptar-lo al la duplicació de via i millora del traçat entre Cullera i Gandia.

 

  • Acció 59. Anar al sud

Instar la Generalitat a redactar els projectes executius de les línies de ferrocarril de Gandia – Denia i el Gandia – Alcoi ens permitiria tenir tren comarcal, tot establint fases d’execució i prioritzant el tram Gandia – Oliva – Denia

 

  • Acció 60. Pla de Foment de l’ús de la Bicicleta

Revisar i corregir l’Ordenança de la Bicicleta, dotar-la d’un pla de treball consensuat amb el Consell de Participació de la Mobilitat i executar campanyes i accions d’ús i foment d’altres formes de desplaçament no contaminant.

 

  • Acció 61. Transport elèctric

Anar substituint en la mesura que siga possible el parc mòbil municipal per cotxes elèctrics.

 

  • Acció 62. Prèstec de patins

Dins de l’acció de la Ciutat dels Xiquets i Xiquetes, disposar d’un servei de prèstec de patins per a xiquets i xiquetes en els parcs i jardins de la ciutat i/o a mode de llibres durant un temps determinat.

 

  • Acció 63. Acords amb els botiguers per l’ús de la bici

Posar en marxa campanyes “Botiga amiga de les bicis” per tal de fomentar l’ús de la bici mitjançant ofertes, rebaixes o bonus als clients que van en bici. Oferir espais per tal de deixar les bicis guardades en aquest espais…

Write your comment here ...

Deixa un comentari